Đào tạo nội bộ về luật lao động Việt Nam tại TOsVN

Tháng 4 hàng năm tại TOsVN đều diễn ra hoạt động đào tạo nội bộ nhằm giúp nhân viên hiểu được quyền, nghĩa vụ hợp pháp nhằm đảm bảo đầy đủ lợi ích cho bản thân nhân viên.

Năm nay chương trình đào tạo diễn ra vào ngày 16/4/2021 với 13 thành viên tham gia.

Thông qua chương trình, trên 90% nhân viên được đào tạo hiểu về cách thức tính, quyền và nghĩa vụ của bản thân, quyền và nghĩa vụ của công ty và các quy định hiện hành mới nhất.

0909 88 21 81